[[श्रेणी:प्राकृत_की_दशभक्तियां]] ==

आचार्य भक्ति
==
सिद्धगुण-स्तुति-निरता-नुद्धूतरुषाग्निजाल-बहुल-विशेषान्। गुप्तिभि-रभिसंपूर्णान्, मुक्तियुतःसत्यवचन-लक्षितभावान् ।।१।। मुनिमाहात्म्य-विशेषान् जिनशासन-सत्प्रदीप-भासुर-मूर्तीन्। सिद्धिं प्रपित्सुमनसो, बद्धरजो-विपुल-मूल-घातन-कुशलान् ।।२।। गुणमणि-विरचित-वपुषः, षड्द्रव्य-विनिश्चितस्य धातृन्सततम्। रहित-प्रमाद-चर्यान्-दर्शनशुद्धान् गणस्य संतुष्टि-करान् ।।३।। मोहच्छि-दुग्रतपसः, प्रशस्त-परिशुद्ध-हृदयशोभन-व्यवहारान् । प्रासुकनिलया-ननघा-नाशाविध्वंसि-चेतसो हतकुपथान् ।।४।। धारितविलसन्-मुंडान् वर्जित-बहुदंड-पिंड-मंडल-निकरान् । सकल-परीषह-जयिनः क्रियाभि-रनिशं प्रमादतः परि-रहितान् ।।५।। अचलान्-व्यपेतनिद्रान् स्थान-युतान्-कष्टदुष्ट-लेश्याहीनान् । विधिनानाश्रित-वासा-नलिप्तदेहान्विनिर्जितेंद्रियकरिणः।।६।। अतुला-नुत्कुटिकासान् विविक्तचित्ता-नखंडित-स्वाध्यायान् । दक्षिणभावसमग्रान् व्यपगतमद-रागलोभ-शठ-मात्सर्यान् ।।७।। भिन्नार्तरौद्रपक्षान् – संभावित – धर्मशुक्ल – निर्मलहृदयान्। नित्यं पिनद्धकुगतीन् पुण्यान् गण्योदयान्विलीनगारव-चर्यान् ।।८।। तरुमूलयोगयुक्ता – नवकाशा – तापयोग – राग – सनाथान्। बहुजनहितकरचर्या-नभया-ननघान्महानुभाव विधानान् ।।९।। ईदृशगुणसंपन्नान् युष्मान्भक्त्या विशालया स्थिरयोगान्। विधिनानारत-मग्र्यान् मुकुलीकृत-हस्तकमल-शोभितशिरसा।।१०।। अभिनौमि सकलकलुष-प्रभवोदय-जन्मजरा-मरणबंधन-मुक्तान्। शिव-मचल-मनघ-मक्षय-मव्याहत-मुक्तिसौख्य-मस्त्विति सततम्।।११।। अंचलिका इच्छामि भंते! आइरिय-भत्ति-काउस्सग्गो कओ तस्सालोचेउं। सम्मणाण-सम्मदंसण-सम्मचारित्त-जुत्ताणं पंचविहा-चाराणं आयरियाणं, आयारादि-सुदणाणो-वदेसयाणं उवज्झायाणं, तिरयण-गुण-पालण-रयाणं सव्वसाहूणं णिच्चकालं अंचेमि, पूजेमि, वंदामि, णमंसामि, दुक्खक्खओ, कम्मक्खओ, बोहिलाहो सुगइगमणं समाहिमरणं, जिणगुणसंपत्ति होउ मज्झं।